Artykuł ekspercki powinien zawierać treści oryginalne, tj. niepublikowane wcześniej na łamach innych czasopism, magazynów lub portali internetowych. Jednocześnie artykuł ten nie powinien być przewidziany do publikacji w innym czasopiśmie, magazynie lub portalu internetowym. Artykuł nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, ani niczyjego prawa własności, w tym własności intelektualnej. W przypadku pracy zbiorowej, publikacja artykułu musi być zaakceptowana przez wszystkich współautorów.

Artykuły eksperckie są przedmiotem oceny recenzenta wchodzącego w skład członków redakcji merytorycznej. Skład członków redakcji merytorycznej może się zmieniać. Recenzje dokonywane są z zachowaniem anonimowości, po każdej ze stron.

Recenzent ma prawo do odrzucenia artykułu, jeśli w jego ocenie nie wpisuje się on w ramy Magazynu Logopeda.pl. Recenzent wydaje decyzje dotyczące przyjęcia, odrzucenia bądź konieczności wprowadzenia poprawek. Jeśli w ocenie recenzenta, artykuł wymaga konieczności wprowadzenia poprawek, przesyła on odpowiednią recenzję wraz z prośbą o ustosunkowanie się do jego uwag.

Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia bądź odrzucenia artykułu jest dokonywana przez Redakcję Portalu na podstawie opinii i uwag recenzentów. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w artykule, wynikających z konieczności korekty błędów językowych, frazeologicznych, stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Redakcja Portalu może podjemować współpracę z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi. Skład grupy recenzentów merytorycznych może się zmieniać na potrzeby recenzowanych artykułów.

Do zadań recenzentów merytorycznych i Redakcji Portalu należy dbanie o wysoki poziom publikowanych artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wybranego artykułu, bez podania przyczyny.

Autorzy artykułów, publikowanych w Magazynie Logopeda.pl, nie otrzymują wynagrodzenia. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia za wybrane artykuły.

Za artykuł ekspercki uznaje się:

 • - artykuły tematyczne, naukowe, recenzje, sprawozdania, analizy,
 • - artykuły spójne tematycznie, pozytywnie ocenione przez recenzenta,
 • - artykuły, które w opinii recenzentów niosą za sobą określoną wartość merytoryczną, naukową,
 • - artykuły zawierające bibliografię naukową i przypisy w postaci odwołań do wybranej literatury fachowej,
 • - artykuły podlegające merytorycznej ocenie, na podstawie aktualnie dostępnej wiedzy i osiągnięć, badań naukowych w tym zakresie,
 • - artykuły dostraczające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej logopedii i dziedzin jej pokrewnych,
 • - artykuły zgodne z profilem portalu i Magazynu logopeda.pl.

Pierwsza strona powinna zawierać:

 • - tytuł artykułu,
 • - podtytuł artykułu,
 • - imiona i nazwiska Autorów artykułu,
 • - stopnie naukowe Autorów artykułu, w tym wykształcenie, miejsce pracy, osiągnięcia,
 • - streszczenie artykułu do 200 znaków,
 • - do 10 słów kluczowych,
 • - zdjęcia autora/autorów.

Formatowanie tekstu:

 • - tekst powinien być dostrczony w pliku w formacie .docx (MS Word). Zalecana objętość tekstu nie powinna wynosić mniej niż 10 tys. znaków, nie więcej niż 40 tys. znaków,
 • - czcionka tekstu: Times New Roman CE, 12 pkt.,
 • - odstęp między wierszamy: 1,5,
 • - tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm z każdej ze stron,
 • - cytaty i treści istotne, zaznaczone kursywą bądź pogrubieniem,
 • - numeracja stron u dołu,
 • - czcionka tytułów rozdziałów i podrozdziałów: Times New Roman CE, 12 pkt, pogrubiona,
 • - tabele osadzone w tekście i odpowiednio podpisane,
 • - wykresy osadzone w tekście i odpowiednio podpisane,
 • - ilustracje bądź fotografie osadzone w tekście i odpowiednio podpisane, dodatkowo ilustracje należy przesłać na adres mailowy redakcji w formie pliku jpg, bądź png o rodzielczości 300 dpi.

Wymogi dodatkowe:

Artykuły ekspercie są publikowane w języku polskim. Warunkiem przekazania artykułu do recenzji jest spełnienie powyższych powyższych wymogów. Tekst artykuły należy przesłać na adres Redakcji: [email protected]. Autor artykułu powinien otrzymać wiadomość potwierdzającą przyjęcie tekstu. W przypadku braku informacji zwrotnej, należy skontaktować się w tym celu powtórnie z Redakcją Portalu.