1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje kwestię świadczenia usługi umożliwiającej Specjalistom wystawianie na sprzedaż Kart Pracy na portalu Logopeda.pl oraz określa ich prawa i obowiązki z tym związane. Niniejszy regulamin reguluje również zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.

2. Niniejsza usługa świadczona jest przez Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok. 110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected].

3. Każda osoba, która chce skorzystać z niniejszej usługi ma obowiązek zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu.

4. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Portalu Logopeda.pl.

2. Warunki świadczenia usług

1. Aby skorzystać z usługi publikacji artykułu należy zarejestrować się w Portalu podając dane osobowe znajdujące się w formularzu.

2. Usługodawca na swoim portalu publikuje artykuły napisane przez wybranych. Specjalistów.

3. Tematyka dodanego artykułu powinna dotyczyć tematyki związanej z portalem Logopeda.pl tj. w szczególności z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

4. Specjalista ma możliwość publikacji w Portalu następujących artykułów:

  • 4.1. artykułu przeglądowego podsumowującego aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie,
  • 4.2. oryginalnego artykułu naukowego prezentującego oryginalne wyniki badań,
  • 4.3. studium przypadku przedstawiającego analizę danego przypadku umożliwiającego wyciągnięcie przez czytelnika wniosków i przyczyn opisywanego zdarzenia,
  • 4.4. artykułu popularnonaukowego popularyzującego wybrane zagadnienie wśród osób niebędących specjalistą w danej dziedzinie.

5. Każdy artykuł powinien mieć tytuł określający tematykę artykułu. Długość tematu nie może przekroczyć 256 znaków ze spacjami. Tytuł nie może zawierać samych wielkich liter.

6. Po dodaniu tytułu Specjalista określa podtytuł mający na celu uzupełnienie tematu artykułu. Długość podtytułu nie może przekroczyć 256 znaków ze spacjami.

7. Zajawka artykułu powinna streszczać zawartość całego tekstu a jej długość nie może przekroczyć 1000 znaków ze spacjami.

8. Długość całego artykułu nie powinna przekroczyć 40 000 znaków ze spacjami.

9. Autor ma możliwości dodania ilustracji będącej okładką artykułu oraz dodatkowych ilustracji do tekstu. Ilustracja powinna być zapisana w formacie jpg, jpeg, png i mieć rozmiar max. 2Mb.

10. Autor ma prawo stosowania w utworze cytatów z innych utworów po podaniu nazwy cytowanego utworu, jego autora, wydawnictwa i roku wydania, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

11. Publikacja artykułu przez Autora ma charakter nieodpłatny. Publikacja odbywa się po akceptacji przez Usługodawcę.

12. Przesłany artykuł może zostać poddany wstępnej ocenie pod kątem merytorycznym oraz stylistycznym przez Usługodawcę.

13. Usługodawca ma prawo zgłoszenia ewentualnych uwag do Artykułu, które Autor powinien uwzględnić, jeżeli okażą się one zasadne.

14. W przypadku niezgodności artykułu z niniejszym Regulaminem zostaje on odrzucony przez Administratora Portalu.

15. Autor ma prawo do edycji umieszczonego w Portalu artykułu za zgodą Usługodawcy. Na czas edycji treści artykułu, artykuł jest usuwany z Portalu i po edycji treści oraz po uzyskaniu powtórnej zgody Usługowawcy jest on powtórnie publikowany.

15. Autor ma prawo do usunięcia umieszczonego w Portalu artykułu w każdym momencie bez ingerencji Usługodawcy.

3. Odpowiedzialność Autora

1. Autor ma obowiązek dostarczyć artykuł oryginalny, merytoryczny oraz napisany pod kątem formalnym i językowym z należytą starannością i aktualną wiedzą w danej dziedzinie.

2. Autor oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje, w tym w szczególności wykształcenie, wiedzę i praktykę do publikacji treści specjalistycznych.

3. Autor bierze pełną odpowiedzialność za rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w publikowanych materiałach a także za jego aspekt stylistyczny, gramatyczny oraz ortograficzny.

4. Autor oświadcza, że do dostarczonych treści oraz ilustracji składających się na artykuł przysługują mu autorskie prawa majątkowe, które umożliwiają mu dostarczenie artykułu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. W przypadku, w którym Autor dodaje ilustracje, do których nie przysługują mu prawa autorskie, musi on mieć pisemną zgodę na publikację ilustracji w Portalu logopeda.pl, wyrażoną przez osobę, której przysługują prawa autorskie do tej ilustracji.

6. Autor oświadcza, że publikacja jego artykułu wraz z załączonymi ilustracjami nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im w szczególności z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Usługodawcy.

7. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi przeciwko Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia dotyczące artykułu dostarczonego przez Autora, Autor zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tych osób i przejąć jego ewentualne zobowiązania wobec tych osób oraz wstąpić w jego miejsce do ewentualnego do postępowania sądowego wszczętego wobec Usługodawcy oraz pokryć wyrządzoną szkodę.

8. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nierzetelności, nieprawidłowości artykułu lub o naruszeniu przez jego publikację praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych obowiązujących przepisów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ukrycia opublikowanych artykułów, które będą przedmiotem zgłoszenia.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania funkcjonalności na koncie Specjalisty polegającej na możliwości dodawania artykułów.

10. Czynności, o których mowa w ust. 8 i 9 następują do czasu wyjaśnienia przyczyn zgłoszenia i weryfikacji czy doszło do złamania zasad niniejszego regulaminu.

11. Autor, którego dotyczy zgłoszenie zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony oraz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia otrzyma informację o jego rozstrzygnięciu.

4. Reklamacje

1. Autor jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem niniejszych Usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacja, uwzględniająca zastrzeżenia, uwagi, sugestie lub błędy, może być zgłaszana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane na adres poczty elektronicznej Autora.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Autora oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń ze szczegółowym wyjaśnieniem podstaw reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku, gdy ustalenie okoliczności mających znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym. W takim przypadku Usługodawca poinformuje reklamującego o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji i wskaże przewidywany termin jej rozpatrzenia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy będzie ona oczywiście bezzasadna bądź będzie zawierała określenia obraźliwe wobec Usługodawcy lub innych osób.

5. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Portalu Logopeda.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Dane osobowe Autorów przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Portalu Logopeda.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Portalu i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, szczególnie w przypadku zmiany funkcjonalności Usług, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem z chwilą ich opublikowania w Portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Autora. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Autorów drogą mailową na 7 dni przed wprowadzeniem zmian regulaminu.