1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje kwestię świadczenia usługi umożliwiającej Specjalistom rejestracji i utrzymanie subdomen w domenie logopeda.pl, kwestię płatności za usługi oraz postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem domeny logopeda.pl jest Jakub Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected].

3. Każda osoba, która chce skorzystać z niniejszej usługi ma obowiązek zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu.

4. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie portalu Logopeda.pl, przy czym pod nazwą:

  • domena - rozumie się domenę logopeda.pl, jako podstawowy składnik tożsamości internetowej, który kieruje wyszukujących na żądaną stronę www,
  • subdomena- rozumie się adres internetowy utworzony w ramach istniejącej już domeny głównej.

2. Warunki świadczenia usług

1. Wypełnienie przez Specjalistę formularza rejestracji subdomeny jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.

2. Subdomenę mogą zarejestrować Specjaliści o następujących specjalizacjach: logopeda, lekarz, psycholog, pedagog, terapeuta, nauczyciel, fizjoterapeuta, korepetytor. Osoba zainteresowana rejestracją subdomeny wykonująca inny zawód, może w tym celu skontaktować się z administratorem Portalu.

3. W celu zarejestrowania subdomeny w domenie logopeda.pl w należy wypełnić formularz dostępny w zakładce Konta Specjalisty, postępować z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora oraz dokonać opłaty zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W celu rejestracji domeny Specjalista ma obowiązek wypełnienia wszystkich pól niezbędnych do rejestracji subdomeny.

4. Z chwilą rejestracji subdomeny zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania subdomeny w domenie logopeda.pl.

5. W ramach usługi Specjalista otrzymuje możliwość jednorazowej rejestracji subdomeny w domenie logopeda.pl oraz utrzymywanie jej przez okres 1 roku, przy czym pod pojęciem roku rozumie się 12 miesięcy, liczone od dnia rejestracji subdomeny w domenie logopeda.pl.

6. Subdomena zostanie zarejestrowana w terminie 24 godzin od momentu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia subdomeny oraz dokonana płatności.

7. Uzupełnienie strony w zakresie treści, tj. uzupełnienie wszystkich zakładek, galerii, danych kontaktowych należy do Specjalisty. Specjalista za pomocą systemu zarządzania treścią strony w zakładce Panelu Specjalisty, uzupełnia odpowiednie sekcje i tym samym uzupełnia stronę www.

8. Specjalista ma możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prezentowanych na subdomenie treści, w każdym czasie w odpowiedniej zakładce konta Specjalisty.

9. Przy rejestracji subdomeny dozwolone jest stosowanie nazw własnych pochodzących od imion i nazwisk, pseudonimów bądź nazw prowadzonych firm (nazwy działalności). Niedozwolone jest stosowanie nazw miejscowości i dzielnic. Adresy z nazwami miejscowości i dzielnic mogą być kasowane przez administratora. Każda zarejestrowana subdomena jest unikalna i liczy się "pierwszeństwo" rejestracji.

10. W ramach niniejszej usługi Usługodawca zapewnia Specjaliście szablony następujących dokumentów: regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, politykę prywatności wraz z polityką plików cookies, które Specjalista może wykorzystać w ramach własnej strony www. Udostępnione przez Usługodawcę dokumenty są jedynie szablonami i nie stanowią gotowej dokumentacji dla strony www Specjalisty zarejestrowanej w ramach niniejszej Usługi.

11. Grafika widniejąca jako logotyp strony www powinna mieć następujący format: rozmiar max. 2MB w formacie jpg. lub .png, przy czym grafika ta musi być zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim §6 niniejszego Regulaminu.

12. Specjalista rejestrując swoją subdomenę w domenie logopeda.pl za pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na jej wykorzystanie przez Usługodawcę w ramach działań związanych z Portalem.

13. Poprzez udostępnienie w niniejszym Portalu grafik oraz treści, Specjalista udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich. Licencja ta udzielona jest na czas utrzymania subdomeny w domenie logopeda.pl.

14. Przedmiotem licencji wskazanej w ust. 13 jest w szczególności: utrwalanie treści, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do Internetu, zwielokrotnianie i udostępnianie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a w szczególności: w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet. Licencja obejmuje swoim zakresem prawo do udzielania sublicencji.

15. Usługodawca rejestruje subdomenę zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracji.

16. Usługodawca może odmówić rejestracji subdomeny z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji:

  • a) podania niekompletnych bądź nieprawidłowych danych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza,
  • b) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rejestracja domeny narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • c) niedokonania przez Specjalistę opłaty, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  • d) gdy nazwa subdomeny została już zarejestrowana, bądź jest niezgodna z niniejszym regulaminem,
  • e) gdy nazwa subdomeny zawiera określenia powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe.

3. Płatności

1. Koszty rejestracji subdomeny w domenie logopeda.pl ponosi Specjalista, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Płatności będą dokonywane podczas rejestracji subdomeny za pośrednictwem: PayU oraz Paynow (mBank).

3. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednie okienko przy składaniu zamówienia oraz podać dane do faktury (firma, adres, NIP).

4. Ceny widoczne w cenniku są cenami wyrażonymi w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.

5. Wysokość opłat za rejestracje i utrzymanie subdomeny może ulegać zmianie. Każdorazowa zmiana zostanie dokonana poprzez zmianę regulaminu, zgodnie z procedurami wskazanymi w §7 (Postanowienia końcowe).

4. Rękojmia za wady

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za usługę wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. Odpowiedzialność specjalisty

1. Specjalista korzystający z subdomeny ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi korzystanie z zarejestrowanej subdomeny oraz za treści udostępniane w ramach subdomeny.

2. Specjalista oświadcza, że do dostarczonych treści oraz grafik składających się na stronę www przysługują mu autorskie prawa majątkowe, które umożliwiają mu rejestrację i utrzymywanie subdomeny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku, w którym Specjalista dodaje grafiki, do których nie przysługują mu prawa autorskie, musi on mieć pisemną zgodę na publikację grafiki w subdomenie, wyrażoną przez osobę, której przysługują prawa autorskie do tej grafiki, ewentualnie dowód zakupu grafiki/zdjęcia wraz z odpowiednią licencją pozwalającą na skorzystanie z danej grafiki /zdjęcia.

4. Specjalista oświadcza, że rejestracja jego subdomeny w domenie logopeda.pl nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im w szczególności z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego oraz jakichkolwiek innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Usługodawcy.

5. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi przeciwko Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia dotyczące subdomeny zarejestrowanej przez Specjalistę, Specjalista zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tych osób i przejąć jego ewentualne zobowiązania wobec tych osób oraz wstąpić w jego miejsce do ewentualnego do postępowania sądowego wszczętego wobec Usługodawcy oraz pokryć wyrządzoną szkodę.

6. W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu przez rejestracje subdomeny Specjalisty, praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych obowiązujących przepisów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia funkcjonowania subdomeny, do czasu wyjaśnienia sprawy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania funkcjonalności na koncie Specjalisty polegającej na możliwości rejestracji subdomen.

8. Czynności, o których mowa w ust. 6 i 7 następują do czasu wyjaśnienia przyczyn zgłoszenia i weryfikacji czy doszło do złamania zasad niniejszego regulaminu.

9. Specjalista, którego dotyczy zgłoszenie zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia otrzyma informację o jego rozstrzygnięciu.

6. Czast trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu, na który została wykupiona usługa rejestracji subdomeny.

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych ze strony Specjalisty w przypadku:

  • a. rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
  • b. naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich,
  • c. udostępnienia subdomeny osobom trzecim do używania.

7. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Portalu Logopeda.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Portalu Logopeda.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 roku i stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania subdomeny w domenie logopeda.pl.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, szczególnie w przypadku zmiany funkcjonalności Usług, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem z chwilą ich opublikowania w Portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkowników. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, którzy podali swój adres e-mail podczas rejestracji, drogą mailową na 7 dni przed wprowadzeniem zmian regulaminu.

6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.