Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym ujawni swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

1. Definicje

 • 1. Serwis - strona internetowa warsztatlogopedy.pl
 • 2. Administrator - Administrator Danych Osobowych, właściciel Serwisu, tj. Logopeda.pl Słowackiego 67 lok. 110 , NIP 771-255-63-87 , REGON 100440138
 • 2. Dostawca usługi - Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected]
 • 3. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • 4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • 5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;
 • 6. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 • 7. Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;

2. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Logopeda.pl Słowackiego 67 lok. 110 , NIP 771-255-63-87 , REGON 100440138. W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

3. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa Podstawa Prawna Cel przetwarzania Okres przechowywania danych
Rejestracja konta Użytkownika Rejestracja Konta Klienta Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem umożliwienia Państwu założenia Konta. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.
Odpowiedzi na reklamacje Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpatrywanie reklamacji Użytkowników. Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.
Marketing bezpośredni i wysyłanie informacji handlowych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych za uprzednią zgodą Użytkownika. Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej. Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych
Newsletter Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo dobrowolnie wyrażacie Państwo podczas zapisywania się do newslettera zaznaczając odpowiedni checkbox. Świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów. Uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.
Udział w kampaniach/konkursach Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo dobrowolnie wyrazić podczas zapisywania się do kampanii/konkursu zaznaczając odpowiedni checkbox. Cele związane z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu. Po zakończeniu kampanii przechowujemy dane dotyczące Państwa udziału w kampanii/ konkursu w celu wysłania nagrody i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące kampanii. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż trzy miesiące od zakończenia kampanii/ konkursu.

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte.

4. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

1. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy księgowe, kadrowe i audytorskie,
 • kancelarie prawne,
 • dostawcy usług technicznych, w celi zarządzania bazą danych klientów,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Serwis,
 • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail.

2. Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

3. Serwis może przekazać dane osobowe Specjalistom dostarczającym Pomoce logopedyczne, w przypadku gdy zawarta zostanie umowa sprzedaży pomiędzy Specjalistą/Sprzedawcą Pomocy, a Użytkownikiem Portalu, w tym przypadku Kupującym.

4. Serwis omże również przekazywać Państwa dane Portalom / Portalom społecznościowym za pośrednictwem których wykonują Państwo czynności związane z profilem na Serwisie, z wykorzystaniem Państwa konta na danym Portalu.

4. Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

5. Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych - każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
 • sprostowania danych - każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
 • ograniczenia przetwarzania - każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
 • wniesienia sprzeciwu - każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
 • przenoszenia danych - każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.

2. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

3. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z Serwisem za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.

5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłana jest informacja handlowa (informując o takiej konieczności Administratora) lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowej, klikając przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych”, znajdujący się w każdej informacji handlowej. Od tego momentu Administrator ma obowiązek zaprzestania wysyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i zaprzestania przetwarzania danych dla celów marketingowych.

6. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.

5. Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • cookies trwałe - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
 • funkcjonalne pliki cookies - pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, zabezpieczenia funkcjonowania strony,
 • własne pliki cookies - zamieszczane przez Serwis Logopeda.pl oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora,
 • cookies marketingowe- w celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook Inc, tj. Facebook Piksel oraz firmy Google LLC,
 • cookies analityczne - korzystamy z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analitics.

3. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

6. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

7. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

8. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Nazwa przeglądarki Link:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Safari (macOS) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL

6. Wtyczki mediów społecznościowych

1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

2. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

Facebook Usługodawca umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram Usługodawca umieszcza na swojej stronie wtyczki odwołujące do serwisu Instagram. Używając tej wtyczki Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Instagram. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Logopeda.pl Usługodawca umieszcza na swojej stronie w zakładce „Sklep” wtyczkę umożliwiająca dokonanie zakupów za pośrednictwem serwisu Logopeda.pl. Przy realizacji procesu zakupu Użytkownik przenoszony jest do serwisu www.logopeda.pl, w którym obowiązuje regulamin oraz polityka prywatności serwisu, z którą można zapoznać się pod adresem: https://logopeda.pl/regulamin
https://logopeda.pl/polityka-prywatnosci

7. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

1. Dostawca usługi, Portal Logopeda.pl robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo. W tym celu stosujemy następujące rozwiązania techniczne:

 • testowanie pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach Portalu i Serwisów,
 • metody kryptograficzne,
 • stosowanie certyfikatu SSL,
 • uwierzytelnianie Użytkowników.

8. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?

 • za pośrednictwem poczty e-mail do Administratora Serwisu: [email protected]
 • za pośrednictwem poczty e-mail do Dostawcy usługi: [email protected]
 • korespondencyjnie na adres siedziby firmy dostawcy usługi:
  Logopeda.pl Jakub Skoczylas
  ul. Słowackiego 67 lok.110
  97-300 Piotrków Trybunalski

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.