Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet ramach warsztatów online dostępnych na platformie Promotora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Promotora i Organizatora warsztatów online, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Warsztaty realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie warsztatów, za które odpowiedzialni są Promotor i Organizator.
3. Warsztaty mają formę webinarium na platformie ZOOM.us, ClickMeeting, bądź tożsamych narzędzi i aplikacji umożliwiających z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
4. Tematyka wybranych warsztatów znajduje się w zakładce ze szczegółami wybranego warsztatu online.

DEFINICJE
1. Promotor - właściciel dedykowanej platformy do promocji warsztatów, w tym systemu rejestracji uczestników, dostępnej pod domeną logopeda.pl bądź warsztatlogopedy.pl – Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok. 110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), email: [email protected].
2. Organizator - Logomowa Anna Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok. 109, NIP 832-192-14-75, REGON 100550683, telefon (+48 22 247-24-18), email: [email protected].
3. Prowadzący - osoba/specjalista, która została przez Promotora bądź Organizatora uprawniona do przeprowadzenia warsztatu online, wymieniona w szczegółach danego warsztatu z imienia i nazwiska, jako osoba prowadząca wybrane warsztaty.
4. Warsztaty online – warsztaty odbywają się w formie online z wykorzystaniem platformy szkoleniowej.
5. Warsztaty offline – warsztaty odbywają się w formie offline z wykorzystaniem platformy szkoleniowej, do których można uzyskać czasowy dostęp.
6. Platforma szkoleniowa wykorzystana do prowadzenia warsztatów - ZOOM.us, ClickMeetting, bądź tożsama aplikacja jako - platforma do wideokonferencji, prowadzenia spotkań i współpracy online.
7. Uczestnik warsztatów – każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się z użyciem formularza kontaktowego oraz opłaciła dostęp do warsztatów i której udział został potwierdzony przez Promotora bądź Organizatora warsztatów. Uczestnik warsztatów musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz oświadczyć, ze nie będzie utrwalał dźwięku i/lub obrazu przebiegu części bądź całości warsztatów.
8. Warsztaty - zestaw prezentacji, ćwiczeń, materiałów naukowych połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które obejmuje oferta warsztatów online przygotowana przez Promotora i Organizatora.
9. Certyfikat ukończenia warsztatów – dokument potwierdzający uczestnictwo w warsztatach, sporządzony na podstawie listy obecności dostarczonej przez Prowadzących, przygotowany i przesłany w wersji elektronicznej przez Promotora bądź Organizatora do uczestników warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI TECHNICZNE
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny dostępny w domenie logopeda.pl bądź warsztatlogopedy.pl oraz wniesienie stosownej opłaty rejestracyjnej.
2. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma automatyczną informację za pośrednictwem poczty e-mail z potwierdzeniem przyjęcia formularza kontaktowego oraz numerem konta do uiszczenia opłaty z tytułu uczestnictwa. Dokonanie opłaty za udział w warsztatach jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usługi szkoleniowej.
3. Opłata z tytułu uczestnictwa powinna być wykonana w ciągu 24 godzin od momentu wysłania formularza rejestracyjnego. Data zaksięgowania opłaty z tytułu uczestnictwa może decydować o zakwalifikowaniu poszczególnych uczestników w przypadku wcześniejszego zamknięcia list.
4. Promotor i Organizator zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się określonej liczby osób gwarantującej rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia w postaci warsztatów online.
5. Do uczestnictwa w organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniu, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/laptopa/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu/narzędzia/aplikacji - platformy szkoleniowej.
6. Promotor i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy szkoleniowej, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu bądź łącza internetowego.

OPŁATY
1. Warsztaty są odpłatne. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu uczestnictwa w ciągu 24 godzin od daty rejestracji, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatów.
2. Odpłatność (cena standardowa) z tytułu uczestnictwa w warsztatach jest określona w szczegółach wybranych warsztatów.
3. Dane do przelewu z tytułu rejestracji zostaną przesłane drogą mailową, po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego.
4. Promotor i Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, naliczania rabatów bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą przyjętych wcześniej rejestracji / zgłoszeń uczestników warsztatów.
5. Aby uzyskać fakturę/rachunek należy wskazać dane do faktury w formularzu kontaktowym podczas rejestracji na warsztaty. Jeśli uczestnik nie zaznaczył informacji o chęci uzyskania faktury, może również podać numer NIP, na który ma zostać wystawiona faktura, w tytule przelewu.
6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na otrzymanie faktury/rachunku drogą mailową. Uczestnik upoważnia Promotora i Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu swojego podpisu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I ODWOŁANIE WARSZTATÓW
1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach i zwrot częściowych kosztów z tytułu uczestnictwa jest możliwe najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia warsztatów.
2. W przypadku rezygnacji z warsztatów, rozliczenia odbywają się w następującym trybie:
- zgłoszenie rezygnacji na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed warsztatami - Organizator zwraca 90% wpłaconych środków przez Uczestnika,
- zgłoszenie rezygnacji od 9 do 5 dni kalendarzowych przed warsztatami - Organizator zwraca 60% wpłaconych środków przez Uczestnika,
- zgłoszenie w trakcie 2 dni kalendarzowych poprzedzających termin rozpoczęcia warsztatów
- Organizator zwraca jedynie 30% kosztów warsztatów,
- niezgłoszenie rezygnacji powoduje sytuację, w której uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów warsztatów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do dokonania zmiany terminu warsztatów lub odwołania ich. W sytuacji odwołania warsztatów z przyczyn losowych uczestnicy otrzymają zwrot środków na rachunek bankowy, z którego otrzymano przelew.

PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie treści prezentowane podczas warsztatów  są utworem i podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).
2. Żaden utwór, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa.
3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych warsztatów online przez Uczestników jest zabronione.
4. Warsztaty odbywają się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
5. Promotor, Organizator oraz Prowadzący - zastrzegają wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
6. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia warsztatów i upublicznione przez Prowadzących bądź Promotora, czy też Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Promotor, Organizator i prowadzący nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia warsztatów.
7. Promotor, Organizator i Prowadzący nie wyrażają zgody na wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek warsztatów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem Państwa danych są: Promotor wydarzenia Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Tryb. (97-300) przy ul. Słowackiego 67 lok. 110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18) oraz Organizator Logomowa Anna Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Tryb. (97-300) przy ul. Słowackiego 67 lok. 109, NIP 832-192-14-75, REGON 100550683, telefon (+48 22 247-24-18). Osobą koordynującą jest Jakub Skoczylas, [email protected].
2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, biuro księgowe). Odbiorcą danych osobowych będą Prowadzący, a przekazanie danych Prowadzącym jest związane z realizacją usług, w celu wykonania umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.
6. Uczestnik warsztatów ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. . Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Dokonując rejestracji przez formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO.
8. W wykonaniu umowy wybrane dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się proces szkoleniowy. Do połączeń w postaci Wideokonferencji użyte zostanie narzędzie ZOOM, ClickMeeting, bądź tożsama aplikacja, co oznacza, że część danych, jak np. adres mailowy, w celu wykonania usługi może zostać przekazana do dostawcy platformy za pośrednictwem, której realizowana jest usługa.
9. Z uwagi na korzystanie przez Usługodawcę także z możliwości szkoleniowych Google Account dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.
10. Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych lub reklamowych może odbyć się wyłącznie za osobną zgodą Uczestnika.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres mailowy Promotora bądź Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia realizacji warsztatów.
3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. Reklamacja powinna zawierać wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji oraz ewentualne propozycje formy zadość uczynienia ze strony Promotora bądź Organizatora.
5. Promotor bądź Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo może się wiązać z odmową jej uwzględnienia.

DOSTĘP DO WARSZTATÓW
1. Uczestnik otrzymuje dostęp do warsztatów w wersji online, co oznacza, że użytkownik otrzymuje dostęp do szkolenia w formie online (na żywo), ale Promotor bądź Organizator nie gwarantuje dostępu do treści po zakończeniu warsztatów.
2. W wybranych przypadkach Promotor bądź Organizator, może zaoferować dostęp do warsztatów w wersji offline, przez okres 7 dni od daty wykupienia wybranego warsztatu.
3. Warunki dostępu do warsztatu opisane są w szczegółach danego warsztatu i mogą ulec zmianie, co oznacza, że warsztat dostępny wyłącznie w ofercie online, może również zostać zaoferowany w wersji offline, po decyzji Promotora bądź Organizatora i prowadzącego. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROMOTORA i ORGANIZATORA 
1. Promotor i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach dydaktycznych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas warsztatów.
2. Promotor i Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.
3. Promotor Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia warsztatów był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały jego oczekiwań. Z wyżej wymienionych tytułów Promotor i Organizator nie może podnosić wobec Uczestnika jakichkolwiek roszczeń, co do zwrotu całości lub części opłaty z tytułu uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik dokonując rejestracji i opłaty z tytułu uczestnictwa w warsztatach, wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Promotor i Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.
4. Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczestnikami jest Jakub Skoczylas, kontakt telefoniczny: +48 22 247 24 18.